Category Archives: دامپروی

تغذیه بره

googlef73dda799af181d5.html احتیاجات غذایی بره جهت پرواربندیhttps://orumdam.ir دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده ش درود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام است googlef73dda799af181d5.html کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است. برای گوسفند پرواری کاه بایستی با […]